Ez a weboldal sütiket használ a felhasználói élmény javítása érdekében. A weboldalunk használatával Ön hozzájárul az összes süti használatához, a Cookie szabályzatunknak megfelelően.

Segítség

Jótállással kapcsolatos információk

Reméljük, hogy készüléke az Ön teljes megelégedésére kifogástalanul működik. Amennyiben mégis valamilyen rendellenességet tapasztal, vagy kérdése van a készülék működtetésével kapcsolatban, kérjük, forduljon bizalommal az Tímár Autó munkatársaihoz, akik díjtalan szaktanácsadással segítik a termék megfelelő kezelését.

A jótállással kapcsolatos tudnivalók:
A vásárló jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért azt gondosan őrizze meg! Elveszett jótállási jegyet nem áll módunkban pótolni. A Vásárló a jótállási igényét a szabályosan kitöltött jótállási jeggyel, a vásárlást igazoló számlával, és a termék hátoldalán rögzített sorszámozott matricával érvényesítheti, amennyiben a terméken van ilyen jelölés.
A sorszámnak minden esetben egyeznie kell a jótállási jegyen található gyári számmal.
A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás érvényteleníti a jótállási jegyet.
A jótállási idő a termék, vevő részére történt átadásának napjával kezdődik.
A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától kezdve azzal az időtartammal, amely alatt a vásárló a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
A készülék üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a jótállási javítási kötelezettségek körébe - kivéve, ha a forgalmazó a jótállási jegyen ezt külön feltünteti -, ezt az ügyfél megrendelésére a szerviz külön díjtétel felszámítása ellenében vállalhatja. Média lejátszóval rendelkező készülék esetén, a lejátszással kapcsolatos meghibásodás tényének eldöntésére a szervizekben rendszeresített teszt anyag a mérvadó. Külső szoftverrel működő készülék esetén, a megfelelő működés ellenőrzésére csak az eredeti alkalmazás vehető igénybe.

Jótállási igény nem érvényesíthető:
A termékre vonatkozó jótállási igény érvényesítését kizárja, amennyiben a hibát bizonyíthatóan nem rendeltetésszerű használat, átalakítás, megbontás, önhatalmúlag történő javítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás vagy szállítás, nem megfelelő üzemeltetési körülmények (pl. hő- vagy vibrációs hely közeli tárolás), elemi kár, külső erőszak, kopó alkatrészek rendeltetésszerű használata okozta; kezelés miatt következett be a hiba vagy a hiba oka más módon a vásárlás után keletkezett. Kizárja továbbá a jótállási igények érvényesítését, amennyiben a vásárló nem tartja be a termékhez biztosított használati és beszerelési útmutatóban foglaltakat, a beszerelést nem szakszerviz végezte el és a hiba ennek következtében keletkezett, vagy a keletkezett meghibásodások normál elhasználódásnak vagy üzemszerű kopásnak tulajdoníthatók. A fenti okokból bekövetkező hibák esetén a javítás költsége a Vásárlót terheli a jótállási időn belül is. A készülék tisztítása és egyéb karbantartása (amennyiben erre szükség van) nem tartozik a jótállási kötelezettségek körébe. Kizárja a jótállási igények érvényesítését a jótállási jegy pontatlan kitöltése, illetve a vásárlás tényét igazoló fizetési bizonylat, számla hiánya.

A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok:
A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 306-310. §-aiban, valamint a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg: Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban - választása szerint kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a jótállási jog teljesítésével a fogyasztónak okozott kényelmetlenséget.
Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, választása szerint megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésre figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést a legrövidebb időn belül elvégezze.

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön az Tímár Autó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja előre egyeztetett ár alapján vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 30 naptári nap, de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

Egyéb információk:
Minden engedélyköteles eszköz (például xenon termékek, LED termékek) kizárólag közforgalom elől elzárt magánúton közlekedő gépjárműre, mezőgazdasági vontatóra és lassú járműre szerelhető fel. A Vevő ettől csak saját felelősségére, az érvényes jogszabályok (pl.: 5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet) betartásával térhet el. A gyártó és a forgalmazó semmilyen felelősséget nem vállal a sebességhatár túllépéséből és/vagy a készülék használatából, vagy a szakszerűtlen beszerelésből adódó bármilyen jellegű büntetésért, kárért vagy bármely egyéb hátrányért. A traffipaxvédelmi készülékek nem a gyorshajtás elősegítésére, hanem a véletlen sebességtúllépés következményeinek megelőzésére szolgálnak. Minden esetben tartsa be a sebességhatárokat, és közlekedjen a látási- és útviszonyoknak megfelelően! A radardetektor nem tévedhetetlen eszköz. Előfordulhatnak olyan szituációk, ahol későn vagy egyáltalán nem jelez bizonyos külső körülmények miatt. Ennek oka nem a készülék hibás működéséből adódik, hanem a fizika törvényszerűségére vezethető vissza.
A termékek vezetékeinek elvágása, toldása, blankolása garanciavesztést okozhat. Hiba esetén: Hibabejelentését először mindig ügyfélszolgálatunknak kell jeleznie.

Hibabejelentését, vagy cseregaranciás készülék esetén csereigényét ügyfélszolgálatunkon, az alábbi módon teheti meg:
Telefonon: +36 20 859 66 22 (Hétfőtől - Péntekig: 8 - 14 óráig)
E-mailben: shop.timarauto@gmail.com címünkön.
Ebben az esetben, a levélben fel kell tüntetni az Ön nevét, címét, telefonszámát és a termék adatait.
Postai úton: Tímár Autó 1134 Budapest Tüzér utca 43.
Kérjük, hogy a terméket minden tartozékával, a számla másolatával, illetve a jótállási jeggyel együtt, küldje szervizünkbe.

A garancia csak kitöltött jótállási jeggyel érvényesíthető!

Árukereső.hu Árukereső.hu
Árukereső.hu